Нормативні документи

Ліцензія
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензованим обсягом)
Статут Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (нова редакція)
Колективний договір між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Правила внутрішнього розпорядку для працівників Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Кодекс академічної доброчесності Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про порядок присвоєння звання “Почесний ректор Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради”
Положення про радника ректора Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Програма сприяння професійному розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників
Вимоги та рекомендації до оформлення Індивідуального плану роботи викладача
Стратегія розвитку Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради до 2025 року
Положення про Ректорат Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про факультет Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про деканат Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про кафедру Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників
Положення про визначення рейтингу діяльності викладачів та роботи кафедр за результатами навчальної, наукової, методичної, виховної та організаційної роботи
Перелік основних видів і форм роботи викладачів академії для складання Індивідуальних планів
Положення про Харківський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про Красноградський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про Балаклійський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про формування спеціалізацій спеціальностей
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про дистанційне навчання
Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти
Положення щодо розробки навчальних планів

Порядок оцінювання здобутих компетентностей здобувачів вищої освіти відповідно до вимог кредитної трансферно-накопичувальної системи організації освітнього процесу
Положення про надання платних послуг
Положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню випускників
Положення про стейкхолдерів освітніх програм Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про відділ міжнародних зв’зяків та академічної мобільності академії
Положення про соціально-психологічну службу

Положення про проведення практики здобувачів фахової передвищої та вищої освіти Харківського педагогічного фахового коледжу Комунального закладу “Харківська гуманітарно педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Комунального закладу “Харківська гуманітарно педагогічна академія” Харківської обласної ради

Положення про вчену раду академії
Положення про науково-методичну раду академії
Положення про репозиторій академії
Положення про раду молодих учених
Положення про наукову діяльність
Положення про наукове товариство здобувачів освіти
Положення про наукові школи
Положення про утворення та діяльність спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії зі спеціальностей 011 науки про совіту (спеціалізації 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) і 231 соціальна робота
Положення про порядок упровадження результатів дисертаційних досліджень в освітній процес (зі змінами)

Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді на період до 2025 року

Положення про науково-дослідницьку роботу здобувачів освіти
Положення про організацію та визначення результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників
Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських та інших робіт на наявність плагіату
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності
Положення про організацію і проведення анкетування «Освітній процес очима здобувачів вищої освіти»
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної (атестаційної) комісії
Положення про комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін

Положення про випускну кваліфікаційну роботу студента
Положення про проведення директорських контрольних робіт
Положення про дисципліни вільного вибору студентів
Положення про робочу навчальну програму дисципліни та методичні рекомендації до її розробки
Методичні рекомендації до організації відкритих занять, взаємовідвідування та контролю відвідувань
Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни
Положення про розклад навчальних занять
Положення про стипендіальну комісію Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, а також надання їм академічної відпустки
Положення про визначення академічної різниці та перезарахування освітніх компонентів
Положення про порядок замовлення, видачу диплома про вищу освіту
Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам
Положення про переведення студентів контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення
Положення про порядок оформлення та видачі академічних довідок студентам
Положення про навчання за індивідуальним планом-графіком студентів денної форми навчання
Положення про супровід студентів з особливими освітніми потребами
Положення про про порядок визнання результатів навчання,отриманих у неформальній освіті

Виховна робота:

Положення про організацію виховної роботи в академії
Положення про студентське самоврядування
Порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування
Положення про контрольно-ревізійну комісію
Положення про куратора (наставника) академічної групи
Положення про роботу Клубу кураторів (наставників) та вихователів гуртожитку
Положення про діяльність творчих гуртків (секцій, клубів, студій, об’єднань)