Нормативні документи

Ліцензія
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензованим обсягом)
Статут Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (нова редакція)
Колективний договір між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (зі змінами та доповненнями)
Штатний розпис Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (на 1 квітня 2020 р.)
Правила внутрішнього розпорядку для працівників Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Кодекс безпечного освітнього середовища Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Кодекс академічної доброчесності Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Програма сприяння професійному розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників
Вимоги та рекомендації до оформлення Індивідуального плану роботи викладача
Програма іноваційного розвитку на 2015-2020 роки
Стратегія розвитку Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради до 2025 року
Положення про Ректорат Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про факультет Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про деканат Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про кафедру Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників
Положення про визначення рейтингу діяльності викладачів та роботи кафедр за результатами навчальної, наукової, методичної, виховної та організаційної роботи
Перелік основних видів і форм роботи викладачів академії для складання Індивідуальних планів
Положення про Харківський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про Красноградський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про Балаклійський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про формування спеціалізацій спеціальностей
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про дистанційне навчання
Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти
Положення щодо розробки навчальних планів

Порядок оцінювання здобутих компетентностей студентів відповідно до вимог кредитної трансферно-накопичувальної системи організації освітнього процесу
Положення про надання платних послуг
Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
Положення про стейкхолдерів освітніх програм Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про відділ міжнародних зв’зяків та академічної мобільності академії
Положення про соціально-психологічну службу
Інструкція щодо врегулювання конфліктних ситуацій в освітньому процесі
Положення про проведення практики здобувачів фахової передвищої та вищої освіти Харківського педагогічного фахового коледжу Комунального закладу “Харківська гуманітарно педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Комунального закладу “Харківська гуманітарно педагогічна академія” Харківської обласної ради
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників
Порядок проведення конкурсного відбору претендентів на посаду директора педагогічного фахового коледжу за визначеними критеріями та показниками
Положення про вчену раду академії
Положення про науково-методичну раду академії
Положення про репозиторій академії
Положення про науково-дослідницьку роботу
Положення про науково-дослідницьку роботу студентів
Положення про організацію та визначення результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників
Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських та інших робіт на наявність плагіату
Положення про моніторинг і контроль якості освіти у Комунальному закладі “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності
Положення про організацію і проведення анкетування «Освітній процес очима студентів»
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної (атестаційної) комісії
Положення про комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін
Положення про проведення ректорських контрольних робіт
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів Комунальному закладі “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про випускну кваліфікаційну роботу студента
Положення про проведення директорських контрольних робіт
Положення про дисципліни вільного вибору студентів
Положення про робочу навчальну програму дисципліни та методичні рекомендації до її розробки
Методичні рекомендації до організації відкритих занять, взаємовідвідування та контролю відвідувань
Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни
Положення про розклад навчальних занять
Положення про стипендіальну комісію Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про порядок замовлення, видачу диплома про вищу освіту
Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам
Положення про переведення студентів контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення
Положення про порядок оформлення та видачі академічних довідок студентам
Положення про навчання за індивідуальним планом-графіком студентів денної форми навчання
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В АКАДЕМІЇ ТА ХАРКІВСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ
Положення про супровід студентів з особливими освітніми потребами
Положення про про порядок визнання результатів навчання,отриманих у неформальній освіті
План заходів щодо створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти та попередження булінгу (цькуванню) на 2020-2021 навчальний рік
Виховна робота:
Концепція виховної роботи академії
Положення про організацію виховної роботи в академії
Положення про студентське самоврядування
Порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування
Положення про контрольно-ревізійну комісію
Положення про куратора (наставника) академічної групи
Положення про роботу Клубу кураторів (наставників) та вихователів гуртожитку
Положення про діяльність творчих гуртків (секцій, клубів, студій, об’єднань)