Нормативні документи

Наказ МОН України № 96-л від 19.07.2021 “Про ліцензування освітньої діяльності”
Статут Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (нова редакція)
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензованим обсягом)
Колективний договір між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Зміни та доповнення №1 до Колективного договору між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради на 2021-2025 роки
Положення про порядок присвоєння звання “Почесний ректор Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради”
Положення про радника ректора Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Програма сприяння професійному розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників
Вимоги та рекомендації до оформлення Індивідуального плану роботи викладача
Стратегія розвитку Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради до 2025 року
Положення про Ректорат Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про факультет Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про деканат Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про кафедру Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про Харківський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про Красноградський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про Балаклійський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (нова редакція)

Положення про навчальний відділ
Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників
Перелік основних видів і форм роботи викладачів академії для складання Індивідуальних планів
Положення про формування спеціалізацій спеціальностей
Положення про організацію освітнього процесу (Нова редакція)
Положення щодо розробки навчальних планів
Положення про дистанційне навчання
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної (атестаційної) комісії
Положення про комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін
Положення про закріплення освітніх компонентів та практик за кафедрами
Положення про силабус
Методичні рекомендації до організації відкритих занять, взаємовідвідування та контролю відвідувань
Положення про навчально-методичний комплекс освітніх компонентів
Положення про розклад навчальних занять

Положення про визначення рейтингу діяльності викладачів та роботи кафедр за результатами навчальної, наукової, методичної, виховної та організаційної роботи

Положення про підрозділ сприяння карʼєрному зростанню та профорієнтації
Положення про стейкхолдерів освітніх програм Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Комунального закладу “Харківська гуманітарно педагогічна академія” Харківської обласної ради

Положення про вчену раду академії
Положення про науково-методичну раду академії
Положення про репозиторій академії
Положення про раду молодих учених
Положення про наукову діяльність
Положення про наукове товариство здобувачів освіти
Положення про наукові школи
Положення про утворення та діяльність спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії зі спеціальностей 011 науки про совіту (спеціалізації 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) і 231 соціальна робота
Положення про порядок упровадження результатів дисертаційних досліджень в освітній процес (зі змінами)

Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді на період до 2025 року

Положення про науково-дослідницьку роботу науково-педагогічних і педагогічних працівників, докторантів та аспірантів
Положення про науково-дослідницьку роботу здобувачів освіти
Положення про організацію та визначення результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників
Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських та інших робіт на наявність плагіату
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності

Положення про курсові роботи
Про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів вищої освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Положення про підготовку та проведення моніторингу якості знань
Положення про освітні компоненти вільного вибору здобувачів вищої освіти

Положення про стипендіальну комісію Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Положення про визначення академічної різниці та перезарахування освітніх компонентів
Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
Порядок оцінювання здобутих компетентностей здобувачів вищої освіти відповідно до вимог кредитної трансферно-накопичувальної системи організації освітнього процесу
Положення про видачу диплома з відзнакою здобувачам фахової передвищої освіти
Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачу, облік документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка
Положення про порядок оформлення та видачі академічних довідок студентам
Положення про навчання за індивідуальним планом-графіком здобувачів денної форми навчання
Положення про організацію інклюзивної освіти осіб з особливими освітніми потребами
Положення про про порядок визнання результатів навчання,отриманих у неформальній освіті
Положення про надання платних послуг

Положення про відділ міжнародних зв’зяків та академічної мобільності академії

Виховна робота:

Положення про соціально-психологічну службу
Концепція виховної роботи Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради та структурних підрозділів
Положення про студентське самоврядування
Порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування
Положення про контрольно-ревізійну комісію
Положення про куратора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ та наставника ХАРКІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНОПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Нова редакція зі змінами та доповненнями)
Положення про роботу Клубу кураторів, наставників студентських груп та вихователів гуртожитку
Положення про центр національно-патріотичного виховання
Положення про діяльність творчих гуртків (секцій, клубів, студій, об’єднань)