Історія

Харківська гуманітарно-педагогічна академія – один із найстаріших вищих навчальних педагогічних закладів України (1920 р.). Структурними підрозділами академії є Харківський та Красноградський коледжі й Балаклійська філія. В академії здійснюється підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктор філософії) рівнями.

 За 99 років в академії і структурних підрозділах підготовлено понад 85 тисяч висококваліфікованих фахівців, про що свідчать численні відгуки, листи-подяки від керівників закладів освіти, а також управлінь і відділів освіти Харківської області, України.

27 років Галина Федорівна Пономарьова,  доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, академік Національної академії проблем людини, заслужений працівник народної освіти України, Почесний громадянин Харківської області очолює навчальний заклад.

В академії функціонують 16 кафедр, що здійснюють науково-методичну роботу на 4 факультетах: психолого-педагогічному, дошкільної і спеціальної  освіти та історії, фізичного виховання та мистецтв, соціально-педагогічних наук та іноземної філології. Освітній процес забезпечують 188 висококваліфікованих науково-педагогічних і педагогічних працівників, 76% науково-педагогічних працівників мають науковий ступінь (доктора та кандидата наук) і вчене звання (професора та доцента). Підготовка фахівців здійснюється за 15 спеціальностями та 15 спеціалізаціями: Початкова освіта; Дошкільна освіта; Середня освіта (Музичне мистецтво); Середня освіта (Мова і література (англійська)); Середня освіта (Фізична культура); Середня освіта (Інформатика); Соціальна робота; Спеціальна освіта; Фізична культура і спорт; Культурологія; Філологія; Психологія; Історія та археологія; Менеджмент, Біологія, а також  аспірантура за спеціальностями: 011 Науки про освіту за спеціалізаціями: загальна педагогіка та історія педагогіки, теорія і методика виховання; 231 Соціальна робота за спеціалізацією соціальна робота.

Академія та структурні підрозділи мають міцну матеріальну, навчально-, науково-методичну базу. До послуг студентів навчально-методичний центр, медпункт, бібліотека з двома абонементами, 2 читальні зали, 3 книгосховища. Бібліотека академії нараховує понад 175 тисяч примірників навчальної, наукової, методичної, художньої літератури, а також має достатню кількість періодичних фахових видань. Академія  має 4 спортивні та  актову зали, 3 тренажерні та 2 зали для занять ритмікою й хореографією, 2 гімнастичні зали, 2 зали для занять із аеробіки, 3 спортмайданчики, 2 спортивно-оздоровчих комплекси з необхідним обладнанням. Колектив академії тісно співпрацює з 36 вищими навчальними закладами України й зарубіжжя та 95 загальноосвітніми навчальними закладами, управліннями (відділами) освіти, академічними товариствами. Налагоджена й постійно розширюється співпраця з державними та громадськими організаціями. Викладачі академії постійно підвищують свій науковий та фаховий рівні. Щорічно на базі академії організовуються й проводяться міжнародні, усеукраїнські та регіональні конференції, зокрема за планом Міністерства освіти і науки України з актуальних педагогічних проблем. У роботі конференцій беруть участь науково-педагогічні та педагогічні працівники з України, Республіки Бєларусь, Молдови, Польщі тощо. Викладачі й студенти академії та структурних підрозділів постійно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Щорічно студенти академії є переможцями всеукраїнських олімпіад з окремих напрямів та спеціальностей, Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Серед студентів академії – 4 багаторазових переможців та призерів чемпіонатів світу; 8 – Європи, 23 – України, понад 100 – Харківської області й міста Харкова з 11 видів спорту. За результатами рейтингу Міністерства освіти і науки України серед вищих навчальних закладів, щорічно колектив академії є одним із лідерів. За значні досягнення в галузі підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів за останні роки навчальний заклад нагороджено: 2013 року за участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013 року» академія відзначена дипломом та нагороджена золотою медаллю у номінації «Упровадження системи компетенцій у навчальний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти»; 2014 року за результатами участі у V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2014» колектив академії удостоєний звання «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» за високі показники в рейтинговому виставкому конкурсі. 2015 року академія відзначена Дипломом VII спеціалізованої виставки з міжнародною участю для абітурієнтів «Освіта Слобожанщини»; 2015 року за результатами участі у виставці-презентації, Національному виставковому конкурсі та конкурсі з тематичних номінацій, що відбулися під час VІІ Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» колектив академії нагороджений за видатні науково-практичні досягнення в освіті у номінації «Електронний освітній ресурс» та став лауреатом І ступеня у номінації «Інновації у створенні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти»; 2016 року за результатами участі в VII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» навчальний заклад нагороджено золотою медаллю в номінації «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у закладах освіти» та удостоєно звання «Лідер наукової та науково-технічної діяльності». За результатами участі у VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради нагороджено: – золотою медаллю в номінації  «Упровадження системи компетенцій у навчальний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти»; – золотою медаллю в номінації «Компетентнісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти»; – дипломом гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності». За результатами участі у VIIІ Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті»: дипломом за активну участь в інноваційній діяльності.

За результатами участі у Дев’ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018» академію нагороджено: золотою медаллю  в номінації «Упровадження інновацій в педагогічний процес для підвищення якості знань випускників»; гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності»; а за результатами участі у Дев’ятому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» – дипломом за інноваційні пошуки в реформуванні сфери освіти та науки.

Колектив академії нагороджено дипломом XVМіжнародної виставки «Освіта Слобожанщини» за досягнення у розвитку освітнього процесу на інноваційних засадах.

За результатами участі у Десятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019» академію нагороджено: золотою медаллю в номінації «Інтеграція ресурсів Державного стандарту та інноваційних практик у процесі реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому середовищі»; гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», дипломом за активну участь у реформуванні системі освіти.

Колектив академії 2019 року нагороджено дипломом XVI Міжнародної виставки «Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном» за досягнення у розвитку освітнього процесу на інноваційних засадах.

Виховна робота в академії є органічним компонентом освітнього процесу і відповідає сучасним потребам незалежної української держави щодо формування у студентської молоді громадянських якостей, почуття патріотизму та високих моральних якостей. Проводиться широка позааудиторна робота, шефська та волонтерська діяльність викладачів та студентської молоді, яка сприяє встановленню соціальних зв’язків, формуванню моральних та духовних якостей. Пріоритетним завданням даного напряму є орієнтація на нову стратегію виховання як багатокомпонентну та багатовекторну систему, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави. Адміністрація академії та структурних підрозділів, професорсько-викладацький склад забезпечують повноцінне національно-патріотичне виховання молоді, соціалізацію особистості, формування здорової нації та створення умов для повноцінного розвитку студентської молоді.

Так, у академії та структурних підрозділах працюють 107 творчих гуртків, якими охоплено до 80% здобувачів вищої освіти. Серед них: три Народних аматорських колективи: хор «Світанок», ансамбль танцю «Сонцеворот», «Дівочі співаночки» та Зразковий художній колектив  жіночий хор «Розмай».Результатом роботи є участь у концертних програмах та виховних заходах на рівні академії, району, міста, області, участь у конкурсах-фестивалях різного рівня, проведення волонтерських, шефських концертів у військових частинах, для воїнів АТО/ООС, вихованців дитячих будинків, інтернатів, центрів тощо.

Одним з найважливіших завдань  колективу є продовження роботи з формування у студентської молоді відповідального ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих, як найвищої індивідуальної та суспільних цінностей. 75%  студентів займаються у різноманітних спортивних секціях, а також у фізкультурно-оздоровчих закладах м. Харкова та області.

Під постійною опікою ректора, керівників структурних підрозділів та викладачів знаходяться 686 студентів з числа соціально незахищених категорій населення. Це 105 студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Кожен п’ятий – це студент з числа соціально незахищених категорій населення. Адміністрацією, професорсько-викладацьким складом, студентською радою академії створені всі умови для успішного навчання, особистісного розвитку та повноцінної життєдіяльності студентів пільгового контингенту, підготовки їх до самостійного життя.

З метою впровадження ідей гендерної рівності в освітній процес з 2009 року в академії працює «Центр гендерної освіти», члени якого проводять виховні заходи стосовно забезпечення рівних прав та  можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, булінгу, запобігання насильству в усіх сферах життя суспільства, протидії торгівлі людьми.

За сприяння ректора створено ресурсний науково-методичний центр соціально-педагогічного супроводу інклюзивної та інтегрованої освіти. В академії організоване оптимальне освітньо-виховне, соціокультурне середовище, яке реалізовано в: системі соціально-психологічного супроводу студентів з особливими освітніми потребами; проведенні «Уроків толерантності» у студентських групах; створенні інтегрованої волонтерської групи «Відкрите серце»; здійсненні роз’яснювально-інформувальної інтернет-роботи з батьками студентів з інвалідністю; у проведенні різноманітних форм організації дозвілля та творчого зростання студентів з особливими освітніми потребами, створенні кімнати – реабілітації  тощо.

Під час просвітницької роботи в рамках роботи в академії Школи інклюзивного волонтерства до співпраці активно залучалися громадські організації міста Харкова (недержавні організації «Благодійний фонд», «Інститут раннього втручання», «Благодійний фонд допомоги дітям з аутизмом та розладами мовлення», «Квіти життя», громадська організація «Батьківський клуб» при Інституті охорони материнства та дитинства тощо).

За ініціативи студентської ради та підтримки ректора і адміністрації та викладачів у рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Університет дружній до родини» в академії створена і користується попитом у молодих батьків – викладачів та студентів і  їх дітей  «Дитяча кімната», в якій з задоволенням під наглядом вихователів-волонтерів розважаються діти під час занять студентів та роботи викладачів.

З метою виконання вимог статті 40 Закону України «Про вищу освіту» для повноцінного функціонування академії та забезпечення поступового переходу студента з фіксованого на першому курсі рівня на вищий і максимально можливий рівень самовиховання, самовдосконалення налагоджена тісна співпраця адміністрації з органами студентського самоврядування.

Голова студентської ради академії входить до персонального складу Харківської обласної студентської ради та є членом студентської ради при Міністерстві інформаційної політики України. Студентська рада академії є колективним членом Громадської Організації «Українська асоціація студентів». Студенти є активними членами Вченої ради академії, факультетів, приймальної, стипендіальної комісій та інших дорадчих органів.

Триває і успішно розвивається, започаткована у 2014 році,  співпраця викладачів та студентів академії із Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією у межах реалізації спільного проєкту «Схід і Захід разом».